Căn hộ Ocean Park Gia Lâm

Địa điểm: Căn hộ Ocean Park Gia Lâm
Thiết kế và Thi công: Vietlux và các cộng sự
Năm: 2020

𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖 (𝑇𝑟𝑜𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒) 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖,… 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̀𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑎́ 𝑐𝑜̣, 𝑙𝑎́ 𝑑𝑢̛̀𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑢̛𝑢 𝑎́𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎̀𝑢 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛. 𝐶𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖 đ𝑒𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛, 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖, 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑢̃𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛. Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐻𝑎𝑤𝑎𝑖𝑖, 𝐵𝑎𝑙𝑖, 𝐹𝑖𝑗𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑏𝑒𝑎𝑛 – 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎̆́𝑚 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑜̉ 𝑙𝑎̣ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.

Call Now ButtonTư vấn: +84 77 53 53 533